ControlAir IFC
 
DESCRIPTION :
ControlAir IFC Intelligent Flow Control

ทางเลือกใหม่ในการอนุรักษ์พลังงาน ในระบบลมอัดด้วยอุปกรณ์ควบคุมการไหลของลมอัด ControlAir IFC : Intelligent Flow Control
  1. ทําหน้าที่ควบคุมแรงดันลมและการไหลของลมอัด ในระบบให้คงที่และสม่ำเสมออยู่ที่ +/-1PSI ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แท้จริง
  2. ยืดสภาวะ Unload ของเครื่องอัดลมให้ยาวนานขึ้น ทําให้เครื่องอัดลมประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิม
  3. ประหยัดพลังงานในระบบลมอัดได้ 10 - 25%
  4. รองรับปริมาณลมอัดที่ 500 - 10,000 CFM